TERMOS E CONDICIÓNS

Condicións de compra

Os epígrafes que veñen a continuación definen as condicións xerais ás que se acolle o usuario ó realizar a súa compra en www.gruposalco.com. (en adiante, o Sitio Web).

1. Identificación do titular e información xeral
 
Grupo Salco é o nome comercial utilizado no Sitio Web pola sociedade Distribuciones Salrubber S.L, con C.I.F. B-36517233 e domicilio social en Polígono de O Bao, parcela 5, 36157, Pontevedra. 
A través do Sitio Web, Grupo Salco ofrece ós Usuarios neumáticos de diferentes marcas, ademáis dos servizos de montaxe asociados (servizo de montaxe e equilibrado, e válvula) que serán efectuados no taller elexido polo usuario entre a rede de talleres de Grupo Salco especificada no Sitio Web. Tamén ofrecemos o envío dos neumáticos ó enderezo indicado polo usuario sen coste engadido.
 
Para o acceso ó Sitio Web non se requerirá o rexistro dos usuarios. Non obstante, para poder proceder á contratación de algún dos produtos e servizos ofrecidos polo Grupo Salco no Sitio Web, requeriráse o rexistro do Usuario e a aceptación destas condicións antes de formalizar o pago.
 
Grupo Salco reservase o dereito a cambiar os produtos, axustar os prezos ó mercado, así como a realizar cambios técnicos sen previo aviso, actualizando as presentes Condicións Xerais según proceda. Non se admitirán reclamacións por danos e perxuicios derivados deste concepto. Non obstante ó anterior, tales modificacións non afectarán ás compras efectuadas con anterioridade á realización destes cambios.
 
Unha vez realizado o pago do pedido, o usuario comprométese a aceptar o envío e o montaxe nas condicións estipuladas nas presentes Condicións Xerais, e a proceder de boa fe tanto co material recibido como coa operativa especificada nos seguintes apartados.

2. Venta dos Produtos 

Para poder contratar un pedido de neumáticos o Usuario deberá ser maior de 18 años e residente no territorio español. 
 
Os artigos e servizos amosados na web “www.gruposalco.com” están dispoñibles para a súa venta pola páxina web. Os prezos reflexados no Sitio Web aparecen indicados en euros (€), inclúen I.V.A., son os vixentes no momento de contratación salvo erro mecanográfico. Estos prezos dos artigos e servizos que se amosan na web poden ser distintos nos talleres. 
 
En virtude do Real Decreto 1619/2005 p Grupo Salco é unha empresa que conta coas debidas autorizacións administrativas, e que xestiona e trata os neumáticos fora de uso. En cumplimento da Ley, o Grupo Salco incorpora nas súas facturas e de forma independente do prezo, o importe que se repercute ó cliente por gastos de xestión dos neumáticos fora de uso. 
 
Para a contratación dun pedido de neumáticos o usuario deberá seguir os pasos especificados no Sitio Web.
 
Ó realizar un pedido, e unha vez completado o proceso de compra, o usuario recibirá no enderezo de email facilitado no proceso de compra  un correo indicándolle todos os detalles do pedido realizado.
 
A confirmación de pedido enviada polo vendedor será válida sólo como comprobante de compra. Unha vez que o cliente monte os neumáticos no taller recibirá a factura. En caso de que escolla o envío a domicilio a factura enviaráselle ó enderezo indicado.

Cando o usuario acuda ó taller, deberá montar os seus neumáticos no mesmo e xa estará abonado o concepto de montaxe, equilibrado e válvula por neumático de calquer tipo de vehículo.

3. Entrega e Prazos / Política de envío
 
Os produtos contratados enviaranse ól taller selecionado polo usuario durante o proceso de compra nun prazo de 2 días hábiles tras a confirmación do pedido, sempre e cando o neumático solicitado esté en stock e nas instalacións do Grupo Salco. 
 
En caso de que o neumático solicitado non estivese en stock, a entrega debe efectuarse nun prazo máximo de 7 días hábiles tras a confirmación do pedido.
 
No suposto de que non exista dispoñibilidade do produto solicitado, o Grupo Salco poderá variar o pedido e ofrecer ço usuario uns neumáticos de similares ou de análogas características, poñéndose en contacto co cliente para procurar 
as posibles alternativas e consensuar a solución máis satisfactoria para o usuario.

4. Dereito de desestimento
 
Ten vostede o dereito a desistir do presente contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo de desestimento expirará ós 14 días naturais do día que vostede ou un terceiro por vostede indicado, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens.
 
“O dereito de desestimento non será aplicable ós contratos que se refiran a:
a) A prestación de servizos, unha vez que o servizo sexa completamente executado, cando a execución xa comenzase, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa parte de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado polo empresario, perderá o seu dereito de desestimento.
b) O suministro de ben ou a prestación de servizos cuio prezo dependa de fluctuacións do mercado financieiro que o empresario non poida controlar e que poidan producirse durante o periodo de desestimento.
c) O suministro de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados.
d) O suministro de bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.
e) O suministro de bens precintados que no sexan aptos para ser devoltos por razons de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

f) O suministro de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza se mesturaran de forma indisociable con outros bens.

g) O suministro de bebidas alcohólicas cuio prezo fose acordado no momento de celebrar o contrato de venta e que non poidan ser entregadas antes de 30 días, e cuio valor real dependa de fluctuacións do mercado que o empresario non poida controlar.
h) Os contratos nos que o consumidor e usuario solicitasen específicamente ó empresario que lle visite para efectuar operacións de reparación ou mantenemento urxente; sei, en esa visita, o empresario presta servizos adicionais  ós solicitados específicamente polo consumidor ou suministra bens distintos das pezas de recambio utilizadas necesariamente para 
efectuar as operacións de manteeimento ou reparación, o dereito de desestimento debe aplicarse a ditos servizos ou bens adicionais.
i) O suministro de grabacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.
j) O suministro de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, coa excepción dos contratos de suscrición para o suministro de tales publicacións.
k) Os contratos celebrados mediante subastas públicas.
l) O suministro de servizos de aloxamento para fines distintos do de servir de vivenda, transporte de bens, alquiler de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de esparcimento, se os contratos prevén uhna data ou un periodo de execución específicos.
m) O suministro de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución xa comezase co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa parte de que en consecuencia perde o seu dereito de desestimento.

 
Para formalizar a devolución, deberá contactar co Grupo Salco no enderezo de correo electrónico tiendaonline@gruposalco.com, enviando cuberto o formulario de desestimento que se acompaña nas presentes Condicións Xerais como
ANEXO 1. Así pois, os neumáticos devoltos deberán atoparse sen usar e con todasas súas etiquetas e precintos que viñeran co mesmo. De non ser así o Grupo Salco reservase o dereito a denegar a devolución. A devolución de importes pagados levaranse a cabo á maior brevedade posible e, en todo caso, dentro dos catorce (14) días naturais seguintes á data en que o Grupo Salco fose informado da decisión de desestimento do contrato do consumidor, unha vez descontado os costes directos de devolución dos neumáticos. 

5. Reclamaciones y limitación de responsabilidad
 
As reclamacioóns por posibles incidencias referidas a un deterioro do producto o danos producidos no mesmo antes da súa montaxe, así como erro na solicitude do produto (medidas, marca ou modelo) trataranse da seguinte forma: o usuario deberá comunicar ó Grupo Salco tales incidencias no teléfono de Atención al Cliente tan pronto como sexa posible, e sempre antes da montaxe dos neumáticos no vehículo. 
 
Se o usuario desexase proceder á sustitución do produto, éste deberá realizar un novo pedido antes de montar os neumáticos no taller e abonar únicamente os portes dos neumáticos, encargándose o Grupo Salco da devolución do produto e o reembolso do prezo pagado polo usuario.
 
Si se producise algunha incidencia tras a montaxe dos neumáticos, imputable ó produto, o procedemento rexirase pola garantía do fabricante do neumático.
 
Si o usuario desexase conocer o estado do seu pedido pode poñerse en contacto co Departamento de Atención ó Cliente do Grupo Salco no teléfono xxx xxx xxx ou mediante e-mail no seguinte enderezo de correo electrónico: tiendaonline@gruposalco.com 
Os pedidos realizados de Luns a Xoves a partir das 18 horas serán procesados ó día seguinte, empezando a contar os días de entrega dende ese momento. Os pedidos realizados a partir do Venres ás 18 horas serán procesados o Luns seguinte, empezando a contar os días de entrega dende entonces.

6. Informacións indicadas no sitio web
 
Os datos incluidos no sitio Web en cada descrición dos produtos e servizos, nas súas fotografías, representacións gráficas ou iconográficas ou vídeos así como nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquer clase, teñen unha función meramente informativa. Polo tanto, o Grupo Salco declina calquer responsabilidade pola aparición de erros en dita información, así ben comprométese a tomar todas as medidas ó seu alcance para correxir na maior brevedade posible os referidos erros ou omisións tras ser informada dos mesmos.

7. Stocks
 
Excepcionalmente e debido o volumen de envíos do grupo Salco, pódese dar o caso de solapamento de pedidos, e afectar así ó stock ofertado no Sitio Web.
 
Nste caso Grupo Salco resérvase a facultade de contactar co usuario para informar desta situación e ofrecerlle a posibilidade de anular ou modificar o seu pedido, facendo os axustes que debido ó cambio de referencias puidese afectar ó importe total da súa factura ou no caso de anulación, procedendo ó reintegro inmediato das cantidades abonadas polo cliente.

8. Servizo de Atención al Cliente
 
Para calquer posible incidencia ou reclamación, recomendámoslle que se poña en contacto co noso Departamento de Atención ó Cliente: xxx xxx xxx ou tiendaonline@gruposalco.com.
 

9. Uso dos produtos
 
O cliente comprométese a cumplir estrictamente as indicacións e recomendacións que en materia de fiabilidade e seguridade relativas ó uso fai cada un dos fabricantes (vehículo, inflado, presión…). Grupo Salco declina toda responsabilidade que poida deberse ó incumplimento destas especificacións. Asimesmo, o Grupo Salco non será responsable en ningún caso do uso incorrecto ou anormal que poida facerse dos neumáticos.
 
(Igualmente Grupo Salco non se fai responsable da incorrecta manipulación dos neumáticos que se realice no taller selecionado polo usuario, nin en xeral de calquer incidencia que puidese surxir como consecuencia de un tratamento deficiente ou anómalo do neumático por parte do taller.)
 

10. Garantía
 
Todos os produtos ofertados no Sitio Web, gozan da garantía do fabricante. No caso de que o usuario apreciara calquer deficiencia nos seus neumáticos 
no prazo especificado de garantía de cada unha das marcas, Grupo Salco comprométese a poñerse en contacto co fabricante, o cal enviará un perito para que valore os danos que presenta o neumático.

 
Todas as nosas marcas dispoñen de peritos especialistas en calidade, os cales unha vez recibidos os neumáticos proceden a facer un exhaustivo examen dos seus produtos para determinar a natureza dos defectos, xa sexan de fabricación ou de mal uso por parte d usuario.
 
En caso de que se determine un defecto de fabricación, o fabricante abonará a porcentaxe económica que considere oportuna en concordancia cos danos que o neumático teña por defectos de fabricación.
 
Todos os nosos produtos gozan do Marcado CE de homologación europea, consistente nun número de rexistro, a letra e o código do estado miembro da UE que expediu a homologación.
 
No caso de reclamación contrastada polo fabricante e admisible polo Grupo Salco, o usuario só terá dereito á aportación económica en base á valoración que o fabricante faga dos danos ocasionados no neumático por causas do propio fabricante.
 
En calquer caso, no suposto de defectos debidamente contrastados e confirmados por parte do fabricante, os gastos de transporte entrega e devolución dos produtos correrán a cargo de Grupo Salco.

Infórmase de que só están garantizados polos fabricantes e polo Grupo Salco, os defectos de fabricación.
 

11. Política de proteción de datos persoais
 
Todos os datos e a información recollida no presente Sitio Web, é tratada de forma confidencial. O Grupo Salco garantiza manter os máis estrictos controis e medidas de seguridade requeridas, dacordo co nivel dos datos tratados, para realizar un tratamento de datos de carácter persoal que garantice a confidencialidade e integridade dos mesmos. En cumplimento con disposto na Ley 15/1999, do 13 de decembro, de Proteción de Datos de Carácter Persoal, informamos ós usuarios da existencia dun ficheiro de titularidade do Grupo Salco cuia finalidade é dar resposta ás consultas e suxerencias formuladas, así como a fines comerciais referentes á información relacionada coos pedidos, entrega de mercancías ou prestación de servizos. 
 
A Ley Orgánica 15/1999, de Proteción de Datos garantiza ós titulares dos datos o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Co obxetivo de garantizar estos dereitos, poderá solicitar o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante Distribucións Salrubber, S.L. dirixindo unha carta postal ó enderezo de 
Polígono de O Bao, parcela 5, 36157, Pontevedra, ou ó enderezo de correo electrónico administracion@gruposalco.com acompañando copia do seu DNI ou calquer outro documento aceptado en dereito que garantice a súa identificación.
 

12. Hipervínculos
 
Os hipervínculos contidos nositio Web poden dirixir a páxinas Web de terceiros. Grupo Salco non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puideran aparecer en ditos sitios, que se entenderán ofrecidos exclusivamente carácter informativo por parte do Grupo Salco, e que en ningún caso implican relación, aceptación ou respaldo algún entre o Grupo Salco e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios donde se atopen.
 

13. Nulidad parcial
 
En caso de que calquer Cláusula das presentes Condicións Xerais sesa declarada nula, as demáis Cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta o espíritu das presentes Condicións Xerais.


 

14. Lexislación aplicable e xurisdicción 
 
As presentes Condicións Xerais están sometidas á lexislación española. As partes, de conformidade ó Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Ley Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, sometense ós Xuzgados e Tribunales del lugar de residencia del usuario.

DEVOLUCIÓNS

Si se equivocou á hora de realizar o seu pedido, ou a medida do neumático non é a correcta, dispón da posibilidade de anular o seu pedido sen coste no caso de selecionar a montaxe nun taller, ou abnoando os portes do envío no caso de haber selecionado a opción do envío a un enderezo e logo proceder á súa devolución.

Para a correcta tramitación da devolución, deberá enviarnos un email a tiendaonline@gruposalco.com expoñendo o caso ou contactar con nós no teléfono 966 919 891 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

PREGUNTAS SOBRE O PEDIDO

¿OS NEUMÁTICOS QUE SE COMPRAN EN WWW.gruposalco.COM SON NOVOS?

A nosa oferta basáse exclusivamente en neumáticos novos. Non vendemos existencias xa usadas que teñamos nos nosos almacens, vendemos únicamente neumáticos novos que contan coas mesmas garantías dos fabricantes que os neumáticos que se venden nos nosos talleres. Ademáis, estos neumáticos están nunhas condicións de almacenamento idóneas para que a goma manteña todas as súas propiedades.

¿OS PREZOS VISUALIZADOS SON CON IVA OU SEN IVA?

Cando realiza unha procura na nosa páxina web, os prezos corresponden a un neumático + IVA. A montaxe, equilibrado, válvula están incluidos. O prezo do alineado e outros servizos poderá estar indicado na ficha do taller.

MÉTODOS DE PAGO

¿CÁLES SON OS MÉTODOS DE PAGO DISPOÑIBLES?

O sitio web de venta online www.gruposalco.com ofrece a posibilidade de pagar o importe do seu pedido con calquera tarxeta de crédito.

Para os pagos con tarxeta de crédito, dispoñemos de unha pasarela de pago bancaria pertenecente a "Bankia" aínda que pode pagar con unha tarxeta de calquer banco. Estos pagos son totalmente seguros e non obtemos ningún dato dos que se introducen nela para realizar o pago. A pasarela comunícanos cando o pago foi realizado instantáneamente e procésase o pedido.

SOBRE OS PREZOS

As tarifas que se amosan inclúen o IVA. Ó transportar os neumáticos ó taller esta tarifa non se verá afectada, xa que os costes loxísticos son gratuitos.

O prezo que aparece nos destacados da páxina principal e nos resultados de procura corresponde ó prezo de un neumático co IVA incluido.

No taller non deberá abonar ningunha cantidade en caso de só haber realizado un pedido de neumáticos. Non hai posibilidade de levar os neumáticos do taller sen a montaxe.

Para solicitar un alineado de dirección (traballo non imprescindible sempre que se cambia un neumático) pode solicitarlo a través da web, no taller no momento da montaxe, ou el mesmo taller se detecta a necesidade ofrecerallo. Se estivera dacordo deberá abonar o importe do alineado no momento da montaxe no taller selecionado.

SOBRE O PAGO

¿O PAGO EN LÍÑA É SEGURO?

Os medios de transaccións en líña que se ofrecen no sitio web www.gruposalco.com son seguros.

Cando elixa o método de pago cambiará a unha página segura (SSL), na cal a confidencialidade dos datos está garantida. Só os servidores teñen acceso os números de tarxetas bancarias.

En ningún caso o Grupo Salco ni ningunha das súas empresas, poderá acceder ós seus datos bancarios.

¿RECIBIREI UNHA FACTURA?

Sí, cada vez que o cliente fai un pedido, recibirá unha factura por correo electrónico.

SOBRE OS NEUMÁTICOS

¿CÁLES SON OS PRODUTOS QUE ESTÁN Á VENTA NO SITIO WEB?

A nosa web de venta online www.gruposalco.com está adicada exclusivamente á venta de neumáticos para turismos, 4x4, furgoneta e moto.

¿OS NEUMÁTICOS MERCADOS EN LÍÑA SON NOVOS?

Todos os neumáticos vendidos www.gruposalco.com son novos, certificados e reciben a garantía do fabricante.

¿OS NEUMÁTICOS QUE APARECEN NA PÁXINA WEB TEÑEN STOCK?

Na nosa web só aparecen os neumáticos dispoñibles inmediatamente dende o almacén. Polo que si aparece un neumático na web é porque ten dispoñibilidade. No momento en que o pedido queda abonado comezanse as xestións para comprobar en cal dos nosos almacens está a mercancía, e envialo ó taller selecionado no menor tempo posible cumplindo prazos de entrega e a data da cita previa selecionada.

¿QUÉ PASA SI Ó REALIZAR UNHA PROCURA NA WEB (MARCA, TAMAÑO, ETC.) NON VEXO O NEUMÁTICO?

Todos os neumáticos que temos en stock aparecen na web. Se non atopa un neumático, por favor póñase en contacto con nós por correo electrónico no seguinte enderezo: tiendaonline@gruposalco.com, indicando a medida dos neumáticos, a marca e a información de contacto. Escribiremoslle o antes posible. En calquer caso, non deixe de visitar a nosa páxina web regularmente, as actualizacións de stock de un neumático son constantes.

SOBRE A ENTREGA

¿CÓMO PODO SABER QUE OS NEUMÁTICOS CHEGARON Ó TALLER SELECIONADO?

Grupo Salco comprométese a entregar os neumáticos nun prazo máximo de 48 horas, se esto non é posible poñeremonos en contacto con vostede. Non terá que preocuparse por nada, como se pode ver é moi sinxelo e fácil mercar neumáticos en Grupo Salco.

SOBRE A CITA PREVIA

¿CÓMO PODO CAMBIAR A MIÑA CITA PREVIA?

En caso de non poder asistir ó centro Grupo Salco a tempo, por favor póñase en contacto para solucionalo e xestionar a nova hora / fecha para a montaxe. Vai atopar o teléfono na folla de pedido que se envía por correo electrónico ou na nosa páxina web.

En caso de que vostede non poida comunicarse con taller, pode enviar un correo electrónico a tiendaonline@gruposalco.com ou chamar ó teléfono xxx xxx xxx.

¿É PRECISO CHAMAR Ó CENTRO DO GRUPO SALCO PARA CONFIRMAR A CITA?

Non é preciso chamar para confirmar a cita. O taller selecionado recibe unha notificación automática da súa solicitude e informaráselle inmediatamente dende o momento que realiza  o seu pedido. Aínda que lle recomendamos que chame para pactar unha hora no día selecionado.